Home » Geodetické služby

Geodetické služby

Inžinierska geodézia

 • polohovo – výškové zameranie
 • predrealizačné zameranie, zistenie a zobrazenie jestvujúcich inžinierskych sietí
 • presné vytyčovacie práce plošných a líniových stavieb akéhokoľvek rozsahu
 • dokumentácia skutkového vyhotovenia stavby
 • porealizačné zameranie inžinierskych sietí
 • 3D modely budov, pamiatok

Katastrálna geodézia

 • tvorba geometrických plánov
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • zameranie rozostavaných stavieb, stavieb ku kolaudácií
 • vyznačenie vecného bremena
 • oddelenie pozemkov
 • odňatie z poľnohospodárskej pôdy
 • určenie vlastníckych práv k pozemkom
 • adresné body